Examples for business, study, careers, love, and more...
Examples :: MYSQL Examples :: Example of XA Transactions Mysql Statement

Example of XA Transactions Mysql Statement:

XA START 'xatest';
INSERT INTO mytable (i) VALUES(10);
XA END 'xatest';
XA PREPARE 'xatest';
XA COMMIT 'xatest';

Example of Mysql XA Transactions


XA {START|BEGIN} xid [JOIN|RESUME]
XA END xid [SUSPEND [FOR MIGRATE]]
XA PREPARE xid
XA COMMIT xid [ONE PHASE]
XA ROLLBACK xid
XA RECOVER